Centrum Počítačových Služeb

Průkazové fotografie

Na oficiální průkazovou fotografii je kladena řada podmínek a kritérií:
 • Fotografie nebo obrazové záznamy používané pro studentskou kartu slouží k identifikaci držitele daného dokladu. Musí splňovat požadavky zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 66 6416 "Fotografie a obrazové záznamy pro osobní doklady".

 • Fotografie nebo obrazový záznam ve tvaru obdélníku postaveného na kratší stranu může být barevný nebo černobílý. Rohy mohou být rovné nebo zaoblené a rozměry jsou 35 x 45 mm. Příslušný materiál použitý pro výrobu portrétu pro osobní doklady musí být testován z hlediska dlouhodobé obrazové stálosti a schválen podle normy ČSN 66 6416 ve VUZORT a.s., akreditované zkušební laboratoři č. 1198.
  .


 • Musí ukazovat hlavu a ramena zobrazované osoby a musí odpovídat současné podobě občana.

 • Zobrazovaná osoba musí být bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy (není-li její použití odůvodněno zdravotními nebo náboženskými důvody; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana).

 • Doporučuje se, aby pozadí bylo bílé až světlemodré, přičemž je povolen plynulý přechod těchto barev.

 • Pozadí nesmí být členité např. tvořené krajinou nebo částmi krajiny, budovami nebo částmi budov, nesmí ukazovat další osoby nebo části dalších osob. Vzhledem k tomu, že fotografie nebo obrazový záznam je digitalizován pomocí scanneru a poté vytištěn přímo do dokladu, doporučuje se používat pozadí jednolité a co nejsvětlejší, přičemž nesmí dojít ke splynutí pozadí se zobrazovanou osobou.
  . . .
  . . . .


 • Osoba musí být zobrazena v předním čelném pohledu (tzv. en face), přičemž její pohled musí směřovat do objektivu.
  . .


 • Výška obličejové části hlavy, tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, musí být minimálně 13 mm. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie nebo obrazového záznamu musí být minimálně 2 mm.
  . . .


 • Osvětlení použité při fotografování nesmí vytvářet odlesky, které by skryly nebo výrazně pozměnily charakteristické identifikační znaky zobrazované osoby (např. odlesky na sklech brýlí, které by nedovolily rozpoznat tvar očí).

 • Negativ ani pozitiv fotografie nebo obrazový záznam nesmí být retušován a ani jinak upravován.

 • Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být znečištěn, pomačkán, potrhán nebo potištěn jakýmkoliv razítkem.

 • Barevná hustota musí být optimální. Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být příliš tmavý ani příliš světlý a kontrast nesmí být velký ani malý.
  . . .